Метрологія логотип

У курсі розглянуто систему інтернаціональну фізичних величин та її одиниці, похибки вимірювання величин, основні принципи та методи вимірювання фізичних величин і основних технологічних параметрів,методи і засоби вимірювання неелектричних та електричних величин, застосування первинних перетворювачів в інформаційно-вимірювальних системах, осцилографічні вимірювання.


В результаті вивчення дисципліни студент повинен одержати підготовку фахівця, який володіє глибокими знаннями, а також базовими й професійними компетентностями в галузі метрології, що направлені на здобуття студентом теоретичних знань та практичних умінь розв'язувати завдання та вирішувати спеціалізовані проблеми в процесі професійної діяльності.


Фахові компетентності спеціальності (ФК):

        ФК 2. Здатність застосовувати знання фізики, електротехніки, електроніки і мікропроцесорної техніки, в обсязі, необхідному для розуміння процесів в системах автоматизації та комп'ютерно-інтегрованих технологіях.

      ФК 5. Здатність обґрунтовувати вибір технічних засобів автоматизації на основі розуміння принципів їх роботи аналізу їх властивостей, призначення і технічних характеристик з урахуванням вимог до системи автоматизації і експлуатаційних умов; мати навички налагодження технічних засобів автоматизації та систем керування.