Мета курсу української літератури:

- підвищення загальної освіченості майбутніх молодших спеціалістів, заохочення до читання та вивчення художньої літератури, а через неї - до фундаментальних цінностей культури, розширення культурно - пізнавальних інтересів студентів;

- сприяння всебічному розвитку, духовному збагаченню, активному громадянському, морально - етичному, соціальному становленню й самореалізації особистості в сучасному світі;

- формування і утвердження гуманістичного світогляду особистості, орієнтованої на вищі національні та загальнолюдські  ідеали та цінності.

1.2 Завдання вивчення курсу української літератури

формування гуманістичного світогляду молодих громадян, розвиток її духовного світу, утвердження загальнолюдських морально - етичних орієнтирів, сприяння національному самоусвідомленню і стійкому відчуттю приналежності до європейської спільноти, бачення в українській художній творчості ментальних особливостей українця;

піднесення загальної освіченості студентів у цілому, гуманітарної зокрема; набуття ними базових знань з української літератури, необхідних для  повноцінної самореалізації в суспільстві;

ознайомлення із визначними творами української художньої літератури; розвиток уміння сприймати літературний твір як явище мистецтва слова;

формування читацької культури студентів, розвиток їх естетичних уподобань і смаків, уміння розрізняти явища класичної і масової культури;

піднесення престижу національної літератури, виховання її читача й шанувальника; формування стійкого інтересу до української літератури як  вагомого духовного спадку народу, повноцінного оригінального мистецтва;

вивчення української літератури в національному і світовому культурологічному контекстах, у між предметних зв'язках;

розвиток творчих та інтелектуальних здібностей студентів, логічного і критичного мислення, культури полеміки, уміння аргументувати власну думку орієнтуватися в сучасному інформаційному просторі;

вироблення вміння застосовувати здобути на заняттях з літератури знання, навички у практичному житті;

розвиток навичок самоосвіти, бажання і спроможності навчатися.

1.3 Студент повинен знати:

·основні етапи розвитку української літератури, найважливіші факти літературного процесу;

·суспільну роль художньої літератури;

·світове значення українського красного письменства;

·найвизначніші біографічні відомості про письменників;

·типове (конкретно - історичне та загальнолюдське) значення головних дійових осіб вивчених творів;

·історичні ознаки понять народності літератури; критичний реалізм; художній образ, літературний характер; літературний тип, індивідуальний стиль письменника;

·літературні роди та їх основні жанри.

1.4 Студент повинен вміти:

·аналізувати твір з урахуванням його художньої, естетичної й ідейної цілісності та авторської позиції;

·складати тези й конспекти критичних статей, рецензій на самостійно прочитані книжки, а також на твори інших видів мистецтва, пов'язаних з літературою;

·створювати усні й письмові твори - роздуми проблемного характеру (також індивідуальні, порівняльні, групові характеристики) за вивченим твором (або кількома творами), твір - роздум на літературні й публіцистичні теми;

·зіставляти різні погляди в процесі полеміки, виявляти здатність доводити свої твердження, власну думки про твір;

·користуватися довідниковими джерелами, зокрема літературними енциклопедіями та словниками літературознавчих термінів.