ляти та адмініструвати бази даних MySQL та PostgreSQL.

Курс «Бази даних (Частина ІІ)» є дисципліною фундаментальної підготовки молодших спеціалістів спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення». В процесі навчання розглядаються як найпростіші SQL-запити, так і створення баз даних і таблиць, їх заповнення, вилучення та видалення записів, створення представлень, процедур та функцій користувача, тригерів та облікових записів користувачів MySQL, тощо.

Завданням вивчення дисципліни є одержання студентами основних понять про бази даних, моделі даних, сучасні системи керування базами даних, мову запитів до баз даних та правила проєктування баз даних.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен одержати підготовку фахівця, який володіє глибокими знаннями, а також базовими й професійними компетентностями в галузі проєктування та розробки баз даних, встановлення і налаштування серверів MySQL та PostgreSQLманіпулювання даними, використання процедур, функцій і тригерів користувача в базах даних, що направлені на здобуття студентом теоретичних знань та практичних умінь розв'язувати складні завдання та вирішувати спеціалізовані проблеми в процесі професійні діяльності.

Згідно з вимогами освітньо-професійної  програми студент повинний досягти таких компетентностей:

-Інтегральна компетентність:

Здатність розв'язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у галузі інженерії програмного забезпечення, що характеризується комплексністю та неповною визначеністю умов.

-Фахові компетентності спеціальності (ФК):

ФК 3. Здатність розробляти архітектури, модулі та компоненти програмних систем.

ФК 7. Володіння знаннями про інформаційні моделі даних, здатність створювати програмне забезпечення для зберігання, видобування та опрацювання даних.