Дисципліна «Адміністрування податків» є складовою блоку навчальних дисциплін у підготовці спеціалістів за навчальною програмою спеціальності  «Облік і оподаткування».

Мета вивчення дисципліни - набуття студентами компетенцій щодо адміністрування податків.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен демонструвати такі результати навчання через знання, уміння та навички: розуміння науково-понятійного та категорійного апарату адміністрування податків; здатність критично оцінювати сучасні технології адміністрування податків та особливості їх використання в Україні з метою розробки пропозицій щодо їх вдосконалення; уміння застосовувати основні положення податкового законодавства та володіти практичними навичками щодо методики розрахунків основних податків і складання відповідної податкової звітності; розуміння відповідальності платників за вчинення податкових порушень; здатність застосовувати податкові технології для досягнення цілей економічної діяльності підприємства, уміння заповнювати і вести особові рахунки платників податків податковими органами  та здійснювати адміністрування податку на прибуток тощо.

Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у студентів компетентностей, передбачених відповідним стандартом вищої освіти України: загальних та  фахових.

Результати навчання дисципліни деталізують такі програмні результати навчання, передбачені відповідним стандартом вищої освіти України:

- демонструвати здатність генерувати нові ідеї щодо адміністрування податків, розробка рекомендацій з метою вдосконалення;

-демонструвати вміння приймати економічно обґрунтовані рішення щодо адміністрування податків тощо.