Дисципліна «Організація бухгалтерського обліку» є складовою блоку навчальних дисциплін у підготовці спеціалістів за навчальною програмою спеціальності «Облік і оподаткування».

Мета дисципліни - набуття студентами теоретичних знань і практичних навичок до організації бухгалтерського обліку на підприємстві.

Завданням вивчення дисципліни «Організація бухгалтерськогообліку» є формування знань і вмінь з організації бухгалтерського обліку та налагодження обліково-контрольного і аналітичного процесів, орієнтованих на інформаційне забезпечення управлінських рішень.

Предмет дисципліни - теоретичні і практичні засади побудови системи бухгалтерського обліку та організації облікового процесу на підприємстві.

Місце дисципліни в навчальному процесі підготовки магістрів. Вивчення дисципліни базується на знаннях бухгалтерського обліку, фінансового обліку 1, фінансового обліку 2, управлінського обліку, аналізу господарської діяльності, облікової політики підприємства та аудиту.

Знання та вміння, що формуються під час вивчення дисципліни.

В результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати:

-сутність і концептуальні основи організації бухгалтерського обліку;

- нормативно-правове забезпечення процесу організації і ведення бухгалтерського обліку;

- права і обов'язки бухгалтера;

-методи організації бухгалтерського обліку на підприємстві;

-порядок організації бухгалтерського обліку в умовах використання інформаційно-комунікаційних технологій;

-номенклатуру бухгалтерського діловодства;

-організацію праці фахівців, зайнятих бухгалтерським обліком на підприємстві;

-методику визначення нормативної чисельності бухгалтерського персоналу;

-особливості організації бухгалтерського обліку на окремих ділянках.

Вміти:

-визначати об'єкти організації обліку;

-визначати нормативну чисельність облікового персоналу;

-формувати підрозділи бухгалтерської служби, розробляти положення по них та посадову інструкцію для персоналу;

-будувати графіки роботи облікового персоналу.

Виконанню даних завдань сприятиме система контрольних заходів, яка включає:

-поточний контроль (складається з контролю систематичності та активності роботи протягом семестру над дисципліною у вигляді тестів, аудиторних контрольних робіт, рефератів; модульного контролю - у вигляді колоквіумів);

-підсумковий контроль (у формі іспиту).