Сучасні умови глобалізації інформаційного простору вимагають від фахівців високої кваліфікації гнучкості, системності мислення, володіння високою загальною культурою, здатності до самоосвіти. У цьому допоможе навчальна дисципліна «Культурологія», що дає широкі знання  та уявлення про загальнолюдські цінності, сприяє моделюванню поведінки та орієнтації людини в соціокультурному просторі. Концептуальний підхід до викладання «Культурології» грунтується на розумінні культури як цілісного явища, створеного людством на основі розвитку і взаємодії національних культур. Структура курсу включає теоретичні основи культурологічного знання, сучасні концепції культури, найвидатніші досягнення світової культури на певних історичних етапах розвитку. "Культурологія” вивчає і систематизує соціокультурний розвиток людства у просторі і часі з різноплановою творчо-предметною діяльністю, динамікою змін культурних цінностей та суспільних пріоритетів.

Метою курсу «Культурологія» є ознайомлення студентів із сутністю, закономірностями існування та розвитку культури крізь призму діяльності людини, суспільства, народів; із категоріальним апаратом, методами, класичними і сучасними концепціями культури; висвітлення найважливіших здобутків світової  та вітчизняної культури, взаємозв'язок між ними, співвідношення загальнолюдського і конкретного в сучасному полікультурному суспільстві; формування цілісного,  нового бачення проблем взаємодії людини і світу на основі соціокультурного досвіду.

Основними завданнями є вивчення генези, функціонування та розвитку культури, виявлення духу культури (ментальності) та  способів  культурного успадкування; пояснення та аналіз історико-культурного процесу, прогнозування та керування ним у національному та світовому масштабах; розкриття генетичного коду культури та її специфіки, що відповідає за збереження та трансляцію соціокультурного досвіду; формування загальнолюдських цінностей та національних пріоритетів.

Вивчення даного курсу сприяє формуванню високоосвіченої, гармонійно розвиненої особистості, здатної творчо мислити, аналізувати культурно-історичні процеси та явища, аргументовано відстоювати власну точку зору, критично ставитися до джерел інформації, співпрацювати в полікультурному середовищі. Студенти зможуть вирішувати професійні завдання, застосовуючи набуті знання; підтримувати заходи, спрямовані на відродження культурних цінностей; вести діалог та співпрацювати у полікультурному середовищі; давати оцінку сучасному стану культури, бачити і розуміти зміни в різноманітних сферах, уміти відрізняти усталені або ж нові життєздатні культурні форми від застарілих, позбавлених життєвої сили; пропонувати власне вирішення актуальних культуротворчих проблем.