Метою вивчення дисципліни є передача студентам знань, вироблення в них вмінь і навичок, необхідних для постановки і вирішення задач, направлених на вдосконалення об'єктів техніки на рівні винаходів, оволодіння інтенсивною технологією інженерної творчості і системного аналізу техніко-економічних проблем обладнання та інструменту, що використовується при будівництві експлуатаційних, глибоких розвідувальних свердловин на нафту і газ на суходолі.  
У результаті вивчення дисципліни студент повинен демонструвати такі результати навчання через знання, уміння та навички:
- знати основні методи пошуку нових технічних рішень, алгоритми вирішення технічних і винахідницьких задач, принципи вибору найбільш ефективних технічних рішень;
- уміти виявляти суперечності розвитку технічних систем та давати їм оцінку, володіти прийомами подолання психологічної інерції;
- здійснювати пошук нових конструктивно-технологічних вирішень нафтогазового обладнання;
- проводити аналіз функцій технічного об'єкта, будувати конструктивну і потокову  функціональні структури, визначати функціональні, технологічні та економічні критерії розвитку технічних об'єктів;
- уміти застосовувати методи пошуку нових технічних рішень, прийоми усунення технічних суперечностей, використовувати фізичні, хімічні та геометричні ефекти і явища для пошуку нових технічних рішень;
- проводити оцінку науково - технічних рішень на рівні винаходів, та раціоналізаторських пропозицій;
- складати заявки на винахід та оцінювати їх патентоспроможність;

- приймати технічні рішення стосовно вибору оптимальних конструкцій та проводити функціонально-вартісний аналіз і експертну оцінку отриманих технічних рішень.