2.3. Завдання вивчення навчальної дисципліни

Для досягнення мети навчальний процес спрямовано на вивчення широкого кола загальних питань управління регіональним розвитком. Відповідно до мети курсу визначено низку завдань:

• поглибити теоретичні знання щодо методологічних основ у системі територіально-галузевого управління, зокрема законів, закономірностей та принципів стійкого розвитку на регіональному рівні;

• формувати систематизовані знання про прийняття управлінських рішень, дотримання збалансованого соціально-економічного розвитку регіонів; конституційно-правових засад та практичних рекомендацій з удосконалення управління регіональним розвитком в Україні, інноваційного менеджменту в системі територіально-галузевого управління та передумов реалізації інструментів інноваційного управління в діяльності регіональних органів влади; становлення форм і методів територіально-галузевого управління, їх розвитком;

• використовувати чинну нормативно-правову базу, враховуючи зміни в ній, а також сучасні підходи щодо реформування територіально-галузевого управління;

• сформувати уміння самостійно визначати можливості запровадження інноваційних підходів до розв'язання територіально-галузевих проблем, вибирати ефективні варіанти рішень щодо їх подолання, підготовки інноваційних проектів з розвитку територій;

• оволодіти навичками практичного застосування сучасних методів територіально-галузевого управління регіонами та територіальними громадами, приймати відповідні управлінські рішення;

• ознайомитися із перспективами вдосконалення законодавства, що регулює здійснення регіонального управління в Україні.

2.4. Інтегровані вимоги до знань та умінь з навчальної дисципліни

Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у студентів компетентностей, передбачених відповідним стандартом вищої освіти України:

Загальні компетентності:

ЗК 4 - здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях;

ЗК 5 -- знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності;

ЗК 8 - навички використання інформаційних і комунікаційних технологій;

ЗК 9 - здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями;

ЗК 13 - цінування та повага різноманітності та мультикультурності;

ЗК 14 - здатність працювати у міжнародному контексті.

Фахові компетентності спеціальності:

ФК 3 - здатність досліджувати тенденції розвитку економіки регіону за допомогою інструментарію макро- та мікроекономічного аналізу, робити узагальнення стосовно оцінки впливу окремих явищ, які властиві сучасним процесам в економіці, на розвиток регіонів;

ФК 8 - здатність розробляти та здійснювати обґрунтування оптимальних управлінських рішень щодо планування розвитку територій, спроможність застосовувати сучасні підходи до планування регіонального розвитку та розробляти програми та плани розвитку регіону;

ФК 10 - здатність аналізувати бюджетний потенціал регіону та розробляти пропозиції щодо підвищення ефективності його використання і залучення альтернативних фінансових джерел, а також готувати пропозиції до інвестиційні програм регіонального розвитку;

ФК 11 - здатність до дослідження питань щодо управління процесами реалізації ресурсного потенціалу регіону;

ФК 15 - здатність обирати, використовувати, модифікувати та адаптувати існуючі і створювати нові методики формування позитивного іміджу регіонів.

Заплановані результати навчання. У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

РН.1 - знати свої права і обов'язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського суспільства, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.

вміти:

РН.2 - зберігати моральні, культурні, наукові цінності та примножувати досягнення суспільства, використовувати різні види та форми рухової активності для ведення здорового способу життя;

РН.5 - описувати зміст функціональних сфер діяльності організації;

РН.6 - виявляти навички пошуку, збирання та аналізу інформації, розрахунку показників для обґрунтування управлінських рішень;

РН.7 - виявляти навички організаційного проектування;

РН.9 - демонструвати навички взаємодії, лідерства і командної роботи;

РН.11 - демонструвати навички аналізу ситуації та здійснення комунікації у різних сферах діяльності організації;

РН.16 - демонструвати навички самостійної роботи, гнучкого мислення, відкритості до нових знань, бути критичним і самокритичним.

Методи навчання: комплексний, комунікативний, фундаментальний, а також словесний (пояснення, бесіда), наочний (ілюстрація) та практичний.